در این مطلب چرخه كاركرد چیلر جذبی و چیلر تراكمی به صورت انیمیشن آورده شده است.

چرخه كاركرد چیلر جذبی

چیلزجذبی

چرخه كاركرد چیلر تراكمی

چیلر تراکمی