تخمین ظرفیت ایر واشر ( هواشوی ) :

 

CFM = FT3 / N

 

CFM : ظرفیت هوادهی مورد نیاز

 

FT3 : حجم فضای مورد نظر

 

N : تعداد دفعات تعویض هوا در دقیقه( دمای خشك طراحی منهای دمای مرطوب طراحی)

 

تخمین ظرفیت ایر واشر

 

N = F0db-F0wb

 

تعیین دمای خشك خروجی از هواشوی :

 

T2 = T1 × ( T1-T3 ) × E

 

T1 : دمای خشك هوای ورودی

 

T2 : دمای خشك هوای خروجی

 

T3: دمای مرطوب هوای ورودی

 

E : بازده

 

تعیین مصرف آب هواشوی بر حسب gpm :

 

 = ( CFM / 1000 ) × ( T2-T1/500 )  مقدار آب تبخیر شده از هواشوی

 
 

 

 

T1 : دمای خشك هوای خروجی

 

T2 : دمای خشك هوای ورودی